Home
 

Opłata za przedszkole

Podstawy prawne:

Od dnia 01.09.2013 odpłatność za przedszkole reguluje:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r. poz. 827).
 2. UCHWAŁA NR LIV/806/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
 3. Statut Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu.

Zasady odpłatności:

 1. Opłat należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.
 2. Płatność należy regulować za pośrednictwem kont bankowych:
  • dla opłat za żywienie: ING BANK ŚLĄSKI 63 1050 1520 1000 0023 5333 9779
  • dla opłat za czas odpłatnego pobytu: ING BANK ŚLĄSKI 42 1050 1520 1000 0023 4951 4477
 3. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
 4. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Pozostałe:

 1. Stawka dzienna kosztów żywienia w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 7,00 zł.
 2. Rada Miasta Poznania ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu od otwarcia placówki do godziny 13:00.
 3. Opłata rodzica za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Miasta godzinach bezpłatnych wynosi 1 zł.
 4. Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat. (Patrz uchwała >>>)
 5. Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.