Home
 

Podstawy prawne:

Od dnia 01.09.2014 odpłatność za przedszkole regulują:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r. poz. 827).
 2. UCHWAŁA NR LIV/806/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
 3. Statut Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej w Poznaniu.

 

Zasady odpłatności:

 1. Opłaty należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.
 2. Płatność należy regulować za pośrednictwem kont bankowych:
  1. dla opłat za żywienie:
   PKO BP  68 1020 4027 0000 1502 1263 9128
  2. dla opłat za czas odpłatnego pobytu:
   PKO BP  26 1020 4027 0000 1102 1263 9110
 3. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na konto przedszkola.
 4. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.
 5. Stawka dzienna kosztów żywienia w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 7 zł.
 6. Rada Miasta Poznania ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu od otwarcia placówki do godziny 13:00.
 7. Opłata rodzica za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Miasta godzinach bezpłatnych wynosi 1 zł.
 8. Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat. (Patrz uchwała: http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/liv-806-vi-2013-z-dnia-2013-07-09,48365/
 9. Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.